Marksizm-Leninizm-Maoizm’i Savunmak!

Marksizm-Leninizm-Maoizm’i Savunmak!

18 Ekim 2017’de başlayan Çin Komünist Partisi’nin 19. Ulusal Kongresi tamamlandı. Kongre’de, partiyi önümüzdeki 5 yıl boyunca yönetecek lider kadro seçildi. Yeni dönemde “Çin’e özgü sosyalizm modelinin inşası” bir kez daha gündeme geldi.  Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in konuşması sırasında açıkladığı ideolojik doktrin, parti anayasasına eklendi. Bu ayrıcalık daha önce yalnızca ülkenin kurucu lideri Mao Zedong ve ülkede kapitalizmin restorasyonunun lideri Deng Xiaoping’e verilmişti.

Sinhua Haber Ajansı dünya basınına durumu “Çin Komünist Partisi, Xi Jinping’in öğretisiyle, yeni dönemde Çin karakterinde bir sosyalizm yaratıyor.” şeklinde servis etti. Açıklamadan acele sonuçlar çıkartan pek çok revizyonist partiye göre Çin’de gerçekleştirilen şeyin adı sosyalizm. Sosyalizmin gelişiminde önemli bir aşamaya geçildi vb.

Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Atlantik sistemi karşısında Avrasya bloğu içindeki belirleyici rolünü önemsiyoruz. Emperyalist savaşların baş kışkırtıcısı olan ve ulus devletlerin azılı düşmanı ABD emperyalizmine karşı Çin Halk Cumhuriyeti, büyük tarihsel birikimi ve diğer ülkelerin ulusal sınırlarına gösterdiği saygı ile önemli bir mevzi konumundadır.

Çin’de Gerçekte Ne Olmuştu?

Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak, çelişmenin iç yönüne geldiğimiz zaman ortada çok daha farklı bir tablo olduğunu net bir şekilde belirtiyoruz. 1976 yılında Mao Zedung’un ve Çu En Lay’ın ölümlerinin ardından hızla ordu ve devlet mekanizmalarını ele geçiren ÇKP içinden yetişmiş kapitalist yolcuların Çin Halk Cumhuriyeti’ni ismi ve sembolleri “sosyalist” kalmakla beraber doğrudan bürokratik karakterde bir devlet kapitalizmine yönelttiğini tespit ediyoruz. Bürokratik nitelikteki devlet kapitalizmini, Batı kapitalizminin yegane alternatifi olarak kesinlikle kabul etmiyoruz!

İktidar mekanizmalarını ele geçirdikten sonra rakiplerini “sol sapma” ve “çete kurma” etiketlemeleri ile tasfiye eden, kısa bir süre sonra “hatalı bir dönem” olarak geçmişlerinden utanarak bahsettikleri Büyük Proleter Kültür Devrimi’ni yadsıyan mevcut ÇKP’nin revizyonist çizgisinin kökleri, geride kalan 41 yıllık süreç içinde değişmemiştir. Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi’nin yanına Deng Xiaoping – Xi Jingping gibi isimlerin eklenmesi bilimsel sosyalist teoriyi Çin’e özgü bir şey yapmaz ancak revizyona uğratarak kötürümleştirir.

TİKP Revizyonizmi Değil, Marksizm-Leninizmi Savunuyor!

Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak; devlet kapitalizmini benimseyen, bu doğrultuda toplumsal mücadeleler tarihinin en önemli devrimlerinden biri olan Büyük Proleter Kültür Devrimi döneminde oluşturulan halk komünlerinin çoğunu tasfiye eden, sağlıkta özelleştirmeyi devreye alan, 1984’te serbest piyasa ekonomisine resmi olarak geçtiğini açıklayan, ucuz iş gücüne dayalı yoğun emek sömürüsü ile işçi sınıfı üzerinde kapitalist sömürü mekanizmasını kuran, kitleleri kapitalist ilişkilere ve tüketime teşvik eden, bölgeler arasında gelir adaletsizliğini seneden seneye derinleştiren, China Corporation Bank türünden hisselerinin içinde ABD emperyalizminin finans kuruluşlarının da yer aldığı bankalar aracılığı ile yoğun sermaye ihracına başlayan, devlet kapitalizmini sosyalizm olarak yaldızlayıp dünya uluslarına bir model olarak pazarlamaya çalışan, Marx’ın da belirttiği gibi kapitalizmin doğası gereği ortaya çıkan her 10 senede bir yaşanan ekonomik krizlerde işçi grevlerini zor aygıtı ile bastıran, uluslararası sermayenin ve çokuluslu şirketlerin bütün girişimlerini ülkesine davet eden, önlenemez kar ve sermaye birikimi arzusu ile hava kirliliğine ve ekolojik açıdan felaketlere neden olan bir modeli, savunulacak bir sosyalizm modeli olarak kabul etmiyoruz.  Bu revizyonist girişimleri sosyalizm olarak pazarlamaya çalışanlarla da teorik sınıf savaşımı çizgimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Türkiye İşçi Köylü Partisi, 1956’da Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin 20.Kongresinde kabul edilen Nikita Kruşçev’in gizli raporu sonrasında reel sosyalizm pratiklerini ve parti yapılarını etkisi altına alan modern revizyonizme karşı mücadelede Mao Zedung Düşüncesi ile zenginleşmiş Marksizm-Leninizm’i savunup derinleştirmeye özen gösterir. Bu doğrultuda, yeni burjuvazinin iktidardaki devrimci parti yapıları içinden yetiştiğinin ve sosyalizmin ikili karakterinden ötürü her zaman kapitalizm ile uzlaşarak devrimi revizyona uğratma tehlikesinin farkındadır.

Türkiye İşçi Köylü Partisi, ABD emperyalizmini tarihin çöplüğüne gönderecek ulusların kurtuluş ve halkların devrim mücadelesini sonuna kadar destekliyor. Tekelci kapitalizm ile ilişkileri doğrultusunda tüm ulusların mevcut durumunu ve potansiyellerini bilimsel olarak analiz ediyor. Demokratik halk devrimini tamamlamak için, sosyalizmin kuruluşunun toplumsal, iktisadi ve psikolojik zeminini yaratabilmek için en geniş devrimci güçlerle hareket etmeyi ve emekçi sınıflara önderlik etmeyi kritik önemde kabul ediyor.

Türkiye İşçi Köylü Partisi, bir kapitalist dünyadan yeni bir kapitalist dünyaya geçişin, bir zenginler sınıfından başka bir zenginler sınıfının hegemonyasına geçişin karşısında, yeni kurulacak Avrasya çağında, potansiyel yeni tekelci kapitalist ilişkilere karşı Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi ile sosyalizmi kararlılıkla savunmaya devam edecek.

Etiketler: # # # #