Devrimci Demokratik Bir Kongre Örneği

Devrimci Demokratik Bir Kongre Örneği

Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin 10 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Birinci Olağanüstü Kongresi pek çok yönden önemli bir kolektif çalışma olarak tarihe not olarak düştü. Yaklaşık bir gün boyunca süren ve ideolojik-siyasi ve örgütsel  gündemlerin yoğunluklu olarak analiz edildiği kongrede öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Devrim İçin Devrimci Örgütlenme

Demokratik halk devrimini hazırlayacak emekçi kadroların büyük bir cesaret ve proleter devrimci bilinç ile taşın altına elini koyduğu kongrede, mücadeleyi kitle örgütleri aracılığı ile doğrudan pratiğin içerisinde örgütleme kararı alındı ve bu yönde gerçekleştirilen çalışmaların muhasebesi yapıldı. TİKP, yeni süreçte demokratik devrimi tamamlama ve durmaksızın sosyalizme ilerleme perspektifi ile kitle mücadeleleri pratiğinin doğrudan içinde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Üzerine

Kongre’nin, önümüzdeki süreçte Türkiye siyasetini belirleyecek en önemli gündem maddesi olan ve emekçi sınıfların iktidar mücadelesinden bağımsız düşünülemeyecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik devrimci strateji ve taktikleri somutlaştırması, ülkemizde özellikle sol içinde yaratılan kafa karışıklığı iklimine devrimci çözümü getirmesi açısından büyük önemi bulunuyor. Önümüzdeki süreçte TİKP bu alanda çalışmalarına hız verecek ve halkımızın dikkatine doğru ve gerçekçi çözümü sunacak.

Anti-Emperyalist Siyasette Marksizm-Leninizm’in Önemi

Devrimci ve kararlı bir anti-emperyalist siyasetin günümüzde ancak Marksizm-Leninizm-Maoizm’in bilimsel ve devrimci hattından beslenerek zaferlere ulaşabileceğini saptayan kongre, bölgemizde artan ve yoğunlaşan çelişmelerin çözümünde, devrimci ve tutarlı siyasetin ne olması gerektiğini de yoğun analizler sonucunda belirlemiş durumda. Yükselen saldırganlık savaşları ve emperyalist paylaşım kavgalarında demokratik alanlarda ve ulusal meselede anti-emperyalist mücadelelerin önemini saptayan kongre, her milleten emekçi halkımızı iktidara taşımak, tasfiye edilen demokratik devrimi işçi sınıfı önderliğinde ve işçi-köylü temel ittifakı ile gerçekleştirip durmaksızın tekelci kapitalist ilişkileri tasfiye ederek sosyalist-kollektivist bir Türkiye’nin kuruluşuna önderlik edecek stratejiyi saptamış bulunuyor.

Revizyonizm ile Kararlı Mücadelenin Önemi

TİKP 1.Olağanüstü Kongresi’nin ülkemizde ve dünyada emekçi sınıfların ve halkların bağımsızlık, devrim ve sosyalizm mücadelesine sırt çevirmiş, işçi sınıfı ideolojisini bulandıran ve sosyalizme yönelen güçleri kapitalizme ve hakim sınıflara bağlamaya çalışan her tür akıma karşı ideolojik, siyasi ve örgütsel alanda kararlılıkla mücadele etme konusunda azmini belirtmesi dikkate değer bir diğer gündemdi. Revizyonizm ile mücadelenin tekelci kapitalizm ile mücadeleden bağımsız tutulamayacağını saptayan Kongre, Marksizm-Leninizm-Maoizm’in devrimci hattını izleme ve yayma konusunda stratejisini belirlemiş bulunuyor.

Demokratik Kitle Örgütleri ile Yeni Bir Toplumun Nüvelerini Yaratma

TİKP 1.Olağanüstü Kongresi, yenilenen demokratik kitle örgütleri yetkilileri ile hem demokratik halk devriminin altyapısını doğrudan kitleler içinde yaratma, hem de kitlelerden öğrenip yeniden kitlelere dönme şeklinde özetlenebilecek devrimci örgütlenme tarzının önemini saptamış bulunuyor. Toplumda ötekileştirilenlerin, ayrımcılığa maruz bırakılanların, tekelci kapitalist ilişkilerden ötürü sistematik bir şekilde baskı altında tutulan başta kadınlar, engelliler, gençler, öğrenciler ve her milletten emekçi kitlelerin ancak kendi iktidarlarını kurarak temel çelişmeyi çözebileceğini saptayan kongrede çalışmaların bu yönde organize edilmesi, önemli kazanımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Devrimci Demokrasi ve Birlik-Eleştiri-Birlik

TİKP 1.Olağanüstü Kongresi, gerek parti organlarının yenilenme sürecinde gerekse divan kurulunun oluşturulması ve kongre gündemlerinin oluşturulması ve tartışılması süreçlerinde doğrudan devrimci demokratik uygulamayı gerçekleştirmiş bulunuyor. Pek çok sol/sosyalist partide proleter devrimci etik ve olgunlukla bağdaşmayan, kökenini burjuva kapitalist ilişkilerden ve feodal kalıntılardan alan geri uygulamaların ve disiplinsizliklerin hiçbiri TİKP 1. Olağanüstü Kongresi’nde yaşanmamıştır. Parti yönetimindeki farklı görüşler ciddiyet ele alınmış, herkese söz hakkı verilmiş, her fikir dinlenmiş, hiçbir görüş zorla dayatılmamış, devrimci yeni bir sentezin ortaya çıkartılmasında her görüş kritik dinamikler olarak ele alınmıştır. Marksizm-Leninizm-Maoizm’in devrimci birlik-eleştiri ve yeniden bir üst aşamada birlik ilkesi TİKP 1.Olağanüstü Kongresi’nde kararlılıkla uygulanmıştır.

Geleceğin sosyalist toplumunu kurmak gibi zorlu bir görev içinde bulunan TİKP üyeleri ve kongresi, 1. Olağanüstü Kongresi’ni devrimci kararlılık, mücadele azmi ve birlik ile zaferle sonuçlandırmıştır.

Etiketler: # # #