1- Ad, Nitelik, Bayrak ve Amblem

Türkiye İşçi Köylü Partisi; 22 Eylül 1919 tarihinde kurulan ve daha sonra TKP adını alan Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası’nın devamıdır. İşçi sınıfının, köy emekçilerinin ve sosyalist aydınların siyasal partisidir. Parti, devrimci bir kolektiftir. Kısaltılmış adı; TİKP’dir. Genel Merkezi; Ankara’dır.

Partinin bayrağı kırmızı zemin üzerinde sarı yıldız, çark ve başaktır. Çark işçi sınıfını, başak köy emekçilerini, yıldız ise Bilimsel Sosyalizmi ifade eder. Partinin amblemi yıldız, çark ve başak altında TİKP yazısıdır.

2- Amaç

Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin amacı; İşçi Sınıfı önderliğinde, işçi-köylü temel ittifakı ekseninde, Bilimsel Sosyalizmin rehberliğinde, emperyalizme karşı olan bütün sınıf ve tabakaları seferber ederek Demokratik Halk Devrimi’ni gerçekleştirmek ve durmaksızın sosyalizmin inşasına önderlik etmektir.

3- Örgütlenmenin Temel İlkesi

TİKP’nin temel örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir. TİKP, demokratik yapısını organlarının ve üyelerinin emekçi karakterine dayandırır. Bütün yönetim kademelerinde, yönetici üyelerin ve kongre delegelerinin çoğunluğu işçilerden ve emekçilerden oluşur. TİKP çalışmalarında eleştiri ve özeleştiri ilkesini uygular. TİKP’nin hiçbir yöneticisi eleştiriden muaf değildir. Karar ve görevlerin yerine getirilmesinde; birey partiye, azınlık çoğunluğa, alt kademeler üst kademelere ve bütün parti Merkez Komitesi’ne, Merkez komitesi ise Genel Kongre’ye karşı sorumludur. Alt kademeler üst kademelere rapor verir; üst kademeler ise raporları inceleyerek yanıtlar. Parti içinde İki Çizgi Mücadelesi esastır. Disiplinin temel amacı; sınıf mücadelesini korumak ve geliştirmektir.

4- Parti İçi Açıklık

Parti içindeki tartışmalar, görüş ayrılıkları, öneri ve kararlar tüm üyelere açıktır, gizlenemez.Partide demokratik merkeziyetçilik esastır. Demokrasi partinin tartışma platformudur. Merkeziyetçilik ise alınan kararların merkezi düzeyde uygulanmasıdır. Partinin gelir ve giderleri de üyelerin denetimine açıktır. Bütün kademelerdeki parti yöneticileri görevlerinin başlangıç ve bitiminde – birinci derecedeki yakınları dâhil- mal beyanında bulunurlar.

5- Üyelik

Üyeliğin koşulları; parti program ve tüzüğünü benimsemek, temel örgütlerden birinde görev almak ve ödenti ödemeyi kabul etmektir. Üyelik için başvuruda bulunan aday üyelerin asıl üyeliğe kabul veya reddedilmesi en geç altı ay içinde karara bağlanır. Parti üyeliğine müracaat bireysel olarak yapılır. Grup olarak müracaatlar kesinlikle kabul edilmez. Asıl üyeliğinin uygun olduğuna karar verilen parti üyeleri şu sözü verirler:

“TİKP’nin örgütlü üyesi olarak devrime, halka ve partime karşı sorumlu davranacağıma, sınıfsız toplum için mücadele edeceğime, parti disiplinine uyacağıma, emekçi halka ve yurduma daima bağlı kalacağıma söz veririm!”

6- Üye Ödentisi

Aylık üye ödentisi, asgari ücretin en az yüzde biri kadardır.

7- Üyenin Görevleri

Parti programı doğrultusunda kitlelere önderlik eder. Bir temel örgütte görev alır. Ödentisini düzenli olarak verir. Üye kazanır. Dilediğinde üyelikten çekilmek parti üyesinin en doğal hakkıdır.

8-Parti Örgütleri ve Kongreler

a) Temel Örgüt

Parti örgütlenmesinin temelidir. Fabrikalarda, köylerde, mahallelerde ve diğer bütün çalışma alanlarında kurulan birimlerdir. En az üç kişiden oluşur. Temel örgütler partinin üretim alanları esasına göre kurulan birimleridir. Ayda en az bir kez toplanırlar. Her temel örgütte başkan, sekreter, sayman ve yayın sorumlusu olmak üzere görevler belirlenir.

b) Mahalle-Köy Temsilcilikleri ve Köy Halk Meclisleri

Mahalle veya köy üyelerinin seçtiği başkan ile birlikte en az üç kişiden oluşur. Mahalle-köy temsilciliklerinin ve Köy Halk Meclislerinin kongreleri bir üst örgütünün önderliğinde gerçekleştirilir.

c) Belde Örgütü

Üç asıl, üç yedek üyeden oluşur.

d) İlçe Örgütü

İlçe Örgütü; yönetim kurulu başkanı ile birlikte beş asıl, üç yedek üyeden oluşurç İlçe kongreleri, üye sayısı 400’e kadar olan ilçelerde üyelerin katılımı ile toplanır. Üye sayısı 400’ün üzerindeyse seçilecek en az 400 delege ile toplanır. İlçenin partili belediye başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ilçe kongresinin doğal delegeleridir. İlçe kongresi iki yılda bir yapılır.

e) İl Örgütü

İl Yönetimi; il başkanı dâhil, yedi asıl dört yedek üyeden oluşur. İl kongreleri en çok 600 delege ile toplanır. İki yılda bir yapılır. Üye sayısı 600’ü geçmiyorsa bütün üyeler il kongresinin delegesidir. Üye sayısı 600’den fazla ise; seçilecek delegelerin sayısının üye sayısına oranını il yönetim kurulu belirler. İlçe ve il yönetim kurullarının üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri ve ilin partili milletvekilleri il kongresinin doğal delegesidirler.

f) İl Disiplin Kurulu

İl Kongresince seçilen üç asıl ve bir yedek üyeden oluşur. Partiden çıkarılma dışındaki suçlarla ilgili karar verir. Bir üyenin İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi; il yönetim kurulunun üçte iki çoğunluğunun kararıyla olur. Disiplin kuruluna sevk edilecek üye hakkında disiplin kurulu komisyonunca iddianame hazırlanır ve yüzüne karşı okunur, savunması istenir. Hakkında karar verilen üye ve yöneticinin merkez disiplin kuruluna itiraz hakkı vardır. İtiraz en geç bir ay içinde sonuçlanır.

9- Genel Kongre

Genel Kongre partinin en yüksek organıdır. Genel Kongre delegeleri sayısı Merkez Komite tarafından belirlenir. Merkez komite her kongre öncesi hazırlayacağı yönetmelikle delegelerin kaç üyeyi temsilen seçileceğini belirler. Genel kongre her iki yılda bir yapılır. Olağanüstü kongreler ise; genel başkanın, merkez komitesinin kararıyla ve Genel Kongre delegelerinin veya tüm parti üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır. Genel kongreyi toplantıya genel başkan çağırır. Merkez Komitesi, en az üçte iki çoğunluk kararıyla zorunlu gördüğü durumlarda ilçe ve il kongreleri ile Genel Kongreyi ileri bir tarihe erteleyebilir. Erteleme en fazla bir yıldır.

10- Genel Başkan

Partiyi temsil eder. Bütün parti örgütünün başkanıdır. Genel Başkan; parti yönetim organlarını toplantıya çağırabilir, görev verir ve denetler. Genel Başkan; Genel Kongre tarafından, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamaması durumunda üçüncü turda en çok oy alan aday genel başkan seçilir.Herhangi bir nedenle genel başkanlık görevinin boşalması halinde Merkez Komitesi kendi içinden bir Genel Başkan seçer.

11- Merkez Komitesi

Merkez Komitesi; seçilmiş olan Genel Başkan ile Genel Kongre tarafından seçilen 15 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Merkez Komitesi; Genel Kongreden sonra en yetkili organdır. Merkez Komitesi kendi içinden, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman ve 4 başkanlık kurulu üyesini seçer. Genel ve yerel seçimlere katılıp katılmamayı, seçim bildirgesinin hazırlanmasını, tüzük hükümleri doğrultusunda adayların saptanma yöntemlerini belirler. Yıllık bütçeyi görüşür, karara bağlar, kesin hesabı onaylar. Merkez Komitesi; Genel Başkan’ın onayıyla ve Genel Sekreter tarafından, önceden bildirilen gündemle toplantıya çağırılır. İki Merkez Komite toplantısı arasındaki süre üç ayı geçemez.

12- Başkanlık Kurulu

Başkanlık Kurulu; Genel Başkan ile Merkez Komitesi’nin kendi arasından seçeceği Genel Sekreter, 2 Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sayman ve 2 üye olmak üzere 7 kişiden oluşur. Başkanlık Kurulu partinin en üst yürütme organıdır. Genel Kongre ve Merkez Komitesi kararlarını yerine getirir ve denetler. Partinin siyasal ve hukuki işlerini düzenler. Genel Kongre ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar. İl ve ilçe kongrelerinin delege seçimlerinin tüzüğe uygun gerçekleşmesini sağlar. Yıllık bütçeyi hazırlar, Merkez Komitesi’nin onayına sunulması ve yürürlüğe sokulması işlerini düzenler. Partinin uluslararası ilişkilerini düzenler ve sürdürür. Merkez Komitesi’ne sunulacak raporları, Genel Kongre’ye sunulacak rapor ve karar tasarılarını hazırlar. Başkanlık Kurulu’nun yapacağı iki toplantı arasındaki süre bir ayı geçemez.

13- Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik görevini yapan Genel Başkan Yardımcısı, Merkez Komite ve Başkanlık Kurulu kararlarını uygular ve denetler. Merkez Komite üyelerini bilgilendirir. Resmi işlemlerde Genel Başkan’a vekâlet eder.

14- Genel Sayman

Genel Sayman; parti gelirlerinin toplanmasından, harcamaların yapılmasından ve gerekli projelerin hazırlanmasından yükümlüdür. Partiye gelir kaynakları yaratır, harcamaların ihtiyaçlara uygun olmasını sağlar. Genel Sayman; gelir – gider, demirbaş defterlerinin ve kesin hesapların düzenli ve süresinde tutulmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak ve denetimleri yapmaktan sorumludur.

15- Yurtdışı Temsilcilikleri, Yan Kuruluşlar ve Bürolar

Parti; Gençlik Kolu, Kadın Kolu, Kültür – Sanat Kolu, Bilim Kolu ve diğer gerekli bulduğu bürolarla yan kuruluş ve kolları kurar. Yabancı ülkelerin başkentlerinden gerekli olanlarda yurtdışı temsilcilikler açar.

16- Disiplin Kurulları

Parti tüzük ve programına uymayanlar hakkında disiplin cezaları uygulanır. Disiplin cezalarına Disiplin Kurulları karar verir. Merkez Disiplin Kurulu yedi asıl, üç yedek üyeden oluşur ve Genel Kongre tarafından seçilir. İl Disiplin Kurulları üç asıl, üç yedek üyeden oluşur ve İl Kongresi tarafından seçilir.

17- Disiplin Cezaları

Parti tüzük ve programına aykırı davrananlar, eylemlerinin ağırlığına göre cezalandırılır. Disiplin cezaları; uyarı, kınama, görevden alma, geçici çıkarma ve kesin çıkarmadır. Partinin bütün kademe ve örgütleri kendilerine bağlı üyelerine uyarıda bulunabilirler. Geçici çıkarma cezası verilenler, cezayı veren disiplin kurulunun belirleyeceği en az bir, en çok iki yıllık sınama süresi içinde yöneticilik yapamazlar. Seçilme ve seçme hakkını kullanamazlar. Sınama süresi sonunda ilgili disiplin kurulu, üyenin bağlı bulunduğu parti örgütünün raporunu değerlendirerek üye hakkında karar verir.

Parti görevini yerine getirmeyen ve disipline uymayan üyelere uyarı cezası verilir. Disiplinsizliği sürdürenler kınama cezasına çarptırılır. Parti örgütünün çalışmasını engelleyenlere görevden alma cezası uygulanır. Parti tüzük ve programına, organ kararlarına aykırı davranışını sürdürenlere geçici çıkarma cezası verilir. Kesin çıkarma cezası, sosyalizm ile parti tüzük ve programını temelden reddedenlere, hizip kuranlara ve parti disiplinini çiğnemekte ısrarcı olanlara verilir.

İl ve TBMM disiplin kurullarının verdiği çıkarma ve geçici çıkarma cezaları Merkez Disiplin Kurulu’nun onayı ile kesinleşir. Onaylanmaması halinde ilgili disiplin kurulu konuyu yeniden ele alır. Ancak bu kez reddedilen cezayı veremez. Daha önce partiden kesinleşen disiplin cezası ile çıkarılmış bir üyenin partiye yeniden üye yazılması ancak Başkanlık Kurulu’nun onayı ile mümkündür. Kesinleşen disiplin cezaları Genel Kongre’de kaldırılabilir.

18- Parti Lokalleri

Genel Merkez; il, ilçe, belde, mahalle ve köy temsilciliklerinin parti lokallerini açabilir.

19-Partinin Gelir ve Giderleri

Partinin gelirleri; üyelik ödentisi, üyeliğe giriş ücreti ve bağışlardan; Merkez Komitesi’nin onayı ile yayın, rozet, takvim, kimlik belgesi ve faaliyet gelirlerinden oluşur. Her yılın bilanço ve kesin hesabı mali büro tarafından hazırlanır ve merkez komitesinin imzasına sunulur.

[bws_pdfprint display="pdf,print"]